Preface

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงานวิชาคอมพิวเตอร์(ง30208)จัดทำขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลึกลับที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้และยังเป็นที่สงสัยในปัจจุบัน และเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้จัดทำนอกเหนือจากบทเรียน โดยผู้จัดทำนำข้อมูลมากจากหลายแหล่งและรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย